Umowne przyjęcie przez kontraktującego

Umowne przyjęcie przez kontraktującego Rozpoznając sprawę ponownie Sąd Okręgowy poczynił ustalenia, które podziela i przyjmuje za własne Sąd Apelacyjny, a z których wynika, że na podstawie umowy o pracę z dnia 10 marca 1987 r. zawartej na czas nieokreślony powód był pracownikiem Zakładu (...) S.A. w Ł., którego następcą prawnym jest obecnie strona pozwana, tj. (...) S.A. w Ł. Umowa o pracę dotycząca powoda była następnie modyfikowana w zakresie warunków pracy i płacy. Ostatnio powód był zatrudniony na stanowisku kierownika Wydziału (...)w pozwanej Spółce. Od 2003 r. powód pełnił także funkcję członka Zarządu Spółki. Zgodnie z art. 3531 KC "Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego". Dokonując generalnie ich oceny Sąd Odwoławczy uznał je za całkowicie bezzasadne. Podkreślić przy tym trzeba, iż wbrew błędnemu przekonaniu apelującego, zgodnie z ogólną reguła rozkładu ciężaru dowodowego wynikającą z art. 6 KC, to na nim a nie na stronie pozwanej a już na pewno nie na Sądzie orzekającym, spoczywał w tej sprawie ciężar udowodnienia zaistnienia przesłanek z art. 840 § 1 pkt 2 KPC. III. Powód wniósł o: W dniu 21 listopada 2007 r. pozwana dokonała zapłaty na rzecz Zakładu Produkcji Spożywczej (...) kwotę 2.379 zł wskazując w tytule przelewu: zapłata za firmę (...) - wynajem powierzchni magazynowej. W dniu 21 listopada 2007 r. pozwana dokonała zapłaty na rzecz Zakładu Produkcji Spożywczej (...) kwotę 1.186 zł wskazując w tytule przelewu: zapłata za firmę (...) - wynajem powierzchni magazynowej. Dnia 15 stycznia 2008 r. pozwana uiściła na rzecz Zakładu Produkcji Spożywczej (...) kwotę 1.189,50 zł w tytule płatności wskazując: zapłata za firmę (...) - wynajem powierzchni magazynowej. Dnia 24 stycznia 2008 r. pozwana uiściła na rzecz Zakładu Produkcji Spożywczej(...) kwotę 1.189,50 zł w tytule płatności wskazując: zapłata za firmę (...) - wynajem powierzchni magazynowej I. 2008. Dnia 20 lutego 2008 r. pozwana uiściła na rzecz Zakładu Produkcji Spożywczej (...) kwotę 1.189,50 zł w tytule płatności wskazując: zapłata za firmę (...) - wynajem powierzchni magazynowej. Dnia 18 marca 2008 r. pozwana uiściła na rzecz powoda kwotę 1.189,50 zł w tytule płatności wskazując: zapłata za firmę (...) - wynajem powierzchni magazynowej. Przytoczona przez skarżącą uchwała 7 Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2005 roku (III CZP 53/04, OSNC 2005/7-8/114), w której wyrażono pogląd, że wykazanie przez dziennikarza, iż przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych działał w obronie społecznie uzasadnionego interesu oraz wypełnił obowiązek zachowania szczególnej staranności i rzetelności uchyla bezprawność działania dziennikarza, natomiast jeżeli zarzut okaże się nieprawdziwy dziennikarz jest zobowiązany do jego odwołania, jest całkowicie nieadekwatna do okoliczności faktycznych niniejszej sprawy, stąd nie znajdują zastosowania zawarte w niej rozważania oraz argumenty. Otóż, Sąd Okręgowy odwołując się do dawniejszej judykatury Sądu Najwyższego wymienił okoliczności, które na ogół przyjmuje się, jako uchylające bezprawność. Przenosząc powyższe rozstrzygnięcie i zawartą w nim wykładnię terminu zawitego do rozpoznawanej sprawy Sąd Odwoławczy wyraża przekonanie, że niedopuszczalne jest stosowanie konstrukcji nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 KC) w celu uchylenia skutku upływu terminu zawitego przewidzianego w art. 88 § 2 KC. Powód stał na stanowisku, że przejęcie jeziora przez Skarb Państwa napodstawie wyroku Sądu Powiatowego w W. z dnia 19 października 1972 roku było bezprawne. Wskazane orzeczenie potwierdziło zaistniały stan rzeczy i zchwilą jego uprawomocnienia nabycie własności nieruchomości przez Skarb Państwa stało się skuteczne. Wobec tego roszczenie odszkodowawcze powodawinno być rozpatrywane na gruncie art. 418 KC, który utracił moc w dniu 18 grudnia roku na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 roku (SK 18/00, Dz.U. 2001 r. Nr 145, poz. 1638), z uwagi na jego niezgodność zart. 64 i art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czego w swoichwywodach powód nie uwzględnił, powołując się wyłącznie na art. 18 ust. 2 prawawodnego z 1962 roku. Zatem powód winien wykazać przesłanki odpowiedzialnościodszkodowawczej pozwanego wskazane w art. 418 KC. - od kwoty 329,16 zł od dnia 16.06.2010 r. do dnia zapłaty, Ponadto zwrócił uwagę na fakt, że powód nie kontaktował się z nim przed wytoczeniem powództwa i nigdy nie sygnalizował, że kwestionowany zapis stanowi klauzulę abuzywną, nie wezwał go również do zmiany kwestionowanego zapisu. W rozpoznawanej sprawie chodzi zatem o czas realizacji inwestycji polegającej na ułożeniu sieci ciepłowniczej w części podziemnej nieruchomości, aktualnie należącej do powoda. Z ustaleń Sądu I instancji wynika, że sporny odcinek sieci został wybudowany w latach 70-tych ub. wieku, kiedy właścicielem działki Nr (...) był Skarb Państwa. Wówczas obowiązywał art. 128 § 1 KC, statuujący zasadę jedności mienia państwowego, zgodnie z którą także i mienie przedsiębiorstwa państwowego lub innej jednostki gospodarki uspołecznionej (dawne brzmienie art. 33 § 1 KC), w skład którego w myśl art. 49 KC wchodziły urządzenia służące m.in. do przesyłu ciepła, stanowiło własność państwową, której podmiotem był Skarb Państwa.