Żądanie wydania nieruchomości a zasady

Żądanie wydania nieruchomości a zasady W tym stanie rzeczy skoro zaskarżona decyzja jest prawidłowa, a odwołanie nie miało podstaw do jego uwzględnienia Sąd odwołanie to oddalił na podstawie art. 47953 § 1 KPC. Wniosek pozwanego uległ oddaleniu z uwagi na wynik rozpoznania apelacji. Poprzez publikację artykułu z dnia 22.04.2008 r. naruszone zostało dobro osobiste pozwanej, polegające na prawie do ochrony prywatności oraz wizerunku i dobrego imienia. Z drugiej strony - w sprawie niniejszej fakt działania świadka M. K. na zlecenie redakcji dziennika (...) nie został wykazany (czemu - wbrew zarzutom podniesionym w apelacji - Sąd pierwszej instancji dał wyraz w swoich ustaleniach faktycznych na str. 4 uzasadnienia, k. 412). Nie zostało również przez pozwaną udowodnione, aby redakcja zleciła Agencji (...) wykonanie zdjęć i sprowokowanie zdarzenia w udziałem pozwanej i jej dzieci. Zarzucenie więc powodom kłamstwa w tym zakresie nie tylko godziło w ich dobre imię, ale było też bezprawnym działaniem pozwanej. Niewątpliwie zatem doszło do wzajemnych bezprawnych naruszeń dóbr osobistych powodów i pozwanej. O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 KPC. Wyrokiem z dnia 21 marca 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w punkcie 1. oddalił powództwo, a w punkcie 2. oddalił wniosek o zawieszenie postępowania. Sąd Okręgowy wskazał, że uwzględnienie powództwa spowodowałoby, że Miasto Ł. otrzymałoby przysporzenie naruszające cel gospodarczy udzielonej pozwanym pomocy w postaci bonifikaty, zaś pozwani zostaliby pomocy tej pozbawieni i z tych względów oddalił powództwo, przy uwzględnieniu art. 5 KC.