Podjęcie ryzyka bezpodstawnej obrony a

Brak również przypisania pozwanej odpowiedzialności za ewentualne kradzieże i włamania ze strony osób trzecich na posesję powódki. Powódka nie wykazała, że usunięcie ogrodzenia stanowiło przyczynę takich włamań. Nadto z pozwu skierowanego przez J. B. do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko Stowarzyszeniu (...), w dacie wydania jej nieruchomości przez to stowarzyszenie, co nastąpiło na początku stycznia 2006 r., nieruchomość powódki była już zdewastowana. Powód Stowarzyszenie (...) w S. wniósł pozew przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. w upadłości i Zakładowi (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o rozwiązanie umowy zawartej pomiędzy pozwanymi w dniu 21 grudnia 1998 r. przed notariuszem M. D. w Kancelarii Notarialnej w S. Rep. A nr (...) nieodpłatnego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dotyczącej działek gruntu objętych księgami wieczystymi prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Katowicach: Kw o numerach: (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) oraz działek oznaczonych numerami (...) o pow. 331 m2 i (...) o pow. 418 m2 - objętych Kw nr (...) Sądu Rejonowego w Katowicach i (...) o pow. 767 m2 objętej Kw nr (...) Sądu Rejonowego w Katowicach. 4. art. 649 KC - poprzez nieuwzględnienie, że zgodnie z tym przepisem wykonawca był zobowiązany do wykonania obiektu zgodnie z otrzymanym projektem, a wszelkie zmiany w technologii wykonania budynku dokonane na wniosek wykonawcy, nawet po uzyskaniu zgody inwestora, wykonawca dokonał na własne ryzyko, 4. nakazuje powódce B. K. uiszczenie na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego we Wrocławiu z zasądzonego roszczenia kwotę 1.151 zł tytułem części opłaty od apelacji, od której pozwany był zwolniony. Powołując się na te zarzuty apelujący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji ewentualnie o jego zmianę i uwzględnienie powództwa oraz zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego. Kolejny zarzut powódki dotyczy obliczenia zachowku, a ściśle, czy obciążenia prawami osobistymi na rzecz osób trzecich, Lecha N. i Anny M., powinny wynosić 40 % i czy powinny one dotyczyć wszystkich nieruchomości, czy tylko niektórych.

Podjęcie ryzyka bezpodstawnej obrony a