Zakres sądowej kontroli decyzji; nadużycie

Zakres sądowej kontroli decyzji; nadużycie - art. 6 ust. ł ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych (Dz.U. Nr 54, poz. 243), art. 165 § 1, art. 157 § 3 i art. 283 § 3 Kodeksu zobowiązań w zw. z art. 3 KC oraz art. XXVI us Wskazał, iż w tym czasie, gdy został zatrzymany był taksówkarzem prowadzącym własną działalność gospodarczą, a wobec tego, iż w tym czasie nie miał rodziny, mógł w całości poświęcić się pracy, a dzięki temu uzyskiwać wyższe zarobki. Powód K. M. (1) ostatecznie precyzując powództwo domagał się zasądzenia od pozwanego R. M. (1) 85.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu tytułem zachowku, a nadto wnosił o zasądzenia od pozwanego kosztów postępowania. Sąd zastosował także poprawnie dyspozycje art. 320 KPC wyznaczając dwuletni termin na usuniecie słupów i linii energetycznej. Termin ten nie jest zbyt długi, ani zbyt krótki. Musi bowiem uwzględniać konieczne prace projektowe i zezwolenia, a nadto uzyskanie prawa do gruntu od zarządcy drogi publicznej. Nie można też pominąć okoliczności, że linia ta przez 20 lat była znoszona dobrowolnie przez powódkę. W ocenie Sądu Okręgowego, w sprawie przedmiotowej brak było natomiast faktycznych podstaw do przyjęcia, że doszło do działań naruszających dobra osobiste powodów, poprzez ubliżanie, obrazy moralne i psychiczne, groźby zakręcenia dopływu wody i uniemożliwianie dostępu do mieszkania, posesji, strychu, dostarczania korespondencji. Powoływanie się na naruszenie dobra w postaci prawa do spokoju, godności i czci, nie zostało w żaden sposób wykazane. Przede wszystkim z materiału dowodowego wynikało, że nieporozumienia pomiędzy stronami powstały na skutek braku zapłaty czynszu przez powodów i narastania z tego powodu zadłużenia. Taka sytuacja doprowadziła do tego, że strony wzajemnie sobie ubliżały, dochodziło pomiędzy nimi do kłótni i nieporozumień. Pozwana Z. H. wniosła o oddalenie powództwa w całości.